Pogoji poslovanja

UVOD

IFPA je blagovna znamka podjetja International fitness proffesionals association, ki podelil pravice za izvedbo usposabljanj za osebne trenerje v Sloveniji podjetju Silex d.o.o., Vosek 26c, 2231 Pernica (v nadaljevanju: IFPA Slovenija). V okviru IFPA Slovenija delujejo strokovnjaki (v nadaljevanju: učitelj), ki predajajo svoje znanje iz specifičnih področij udeležencem seminarjev, tečajev itd. (v nadaljevanju: udeleženec).

Usposabljanja se izvajajajo bodisi na naslovu poslovne enote IFPA Slovenija: Tržaška 67a, 2000 Maribor, oziroma na lokaciji, ki je vsakokrat objavljena in udeležencem seminarjev, tečajev in delavnic v naprej sporočena. Nekatera usposabljanja se izvajajo tudi on-line, na kar so udeleženci prav tako posebej opozorjeni.

Za izvajanje pravic in obveznosti obeh strank teh splošnih pogojev sta odgovorna udeleženec seminarjev, tečajev, delavnic (v nadaljevanju: usposabljanja) itd. ter IFPA Slovenija.

Sestavni del teh splošnih pogojev sta tudi: Cenik storitev, objavljen na spletnih straneh IFPA.SI in Pravila fitnesa, v kolikor se usposabljanje izvaja v fitnesu.

Predmet teh pogojev je opredelitev pravic in obveznosti IFPA Slovenija oziroma učitelja in udeleženca v zvezi z izvajanjem usposabljanj.

USPOSABLJANJE za strokovno delo v športu

Usposabljanje za strokovno delo v športu se izvaja skladno s Pravilnikom o pridobitvi uposobljenosti IFPA trener – strokovna usposobljenost prve stopnjeter ter skladno z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Po pridobitvi diplome IFPA osbeni trener udeleženec še ne pridobi uradnega naziva za strokovno usposobljenost prve stopnje, temveč mu le-to prizna Olimpijski komite Slovenije na podlagi njegove vloge.

TEČAJI, SEMINARJI, DELAVNICE

Kjer ni izrecno določeno, za pristop k tečaju, na seminar ali delavnico posebno predznanje ni potrebno (izjema so nekatera nadaljevalana usposabljanja v športu, ki zahtevajo osnovno predznanje in usposobljenost).

Kadar usposabljanje poleg teoretične vsebuje tudi praktični del, mora vsak udeleženec učitelju oziroma IFPA Slovenija sporočiti morebitne omejitve, ki izvirajo iz zdravstvenega stanja pred pričetkom usposabljanja oziroma med usposabljanjem.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČITELJA

Učitelj izvaja usposabljanje skladno s priznanimi praksami in smernicami s področja, ki ga predava.

Učitelj mora imeti za svoj sklop predavanj izdelano pripravo, ki vsebuje vsaj predstavitev (učno temo), časovni okvir in metode dela.

Učitelj ima pravico udeleženca prositi, da se dostojno obnaša oziroma zavrniti izvajanje predavanja, če udeleženec tega ne stori.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec mora pred pričetkom praktičnega dela usposabljanja učitelju oziroma IFPA Slovenija posredovati vse relevantne informacije, ki so pomembne za izvedbo praktičnega dela, predvsem pa informacije o zdravstvenem stanju (počutju), morebitnih boleznih, zdravstvenih težavah ipd. Udelečenec mora prav tako med samo izvedbo vaj tekom praktičnega dela učitelja oziroma drugega prisotnega sproti obveščati o morebitnih bolečinah, težavah in drugih znakih v zvezi s svojim počutjem in zdravjem, ki jih opazi. Udeleženec se izrecno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom tako zoper učitelja, in IFPA Slovenija iz naslova vpliva vadbe na njegovo zdravje in/ali počutje.

Udeleženec se zaveda, da lahko izvajanje vaj v okviru praktičnega dela kljub upoštevanju navodil učitelja ter varnostnih pravil pri uporabi naprav, s katerimi se izvajajo vaje, povzroči poškodbe in bolečine, zaradi česar se izrecno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom iz tega naslova tako zoper IFPA Slovenija kot zoper učitelja. Udeleženec izvaja vse vaje na lastno odgovornost ter prostovoljno.

Udeleženec mora na dogovorjene ure usposabljanja prihajati pravočasno, na praktični del pa tudi v primerni športni opremi in čistih športnih copatih. Zaradi zamude udeleženca se usposabljanje ne podaljšuje.

Kadar se udeleženec usposabljanja ne more udeležiti, mora to sporočiti IFPA Slovenija ali učitelju vsaj 24 ur pred začetkom usposabljanja. Kadar je prisotnost na usposabljanju/tečaju obvezna, se IFPA Slovenija oziroma učitelj ter udeleženec dogovorita, kako bo udeleženec nadoknadil zamujeno. Takšno usposabljanje se plača dodatno skladno z dogovorom.

Udeleženci se morajo na usposabljanju obnašati dostojno, skladno s Pravili fitnesa ter temi splošnimi pogoji. Med drugim je prepovedano: napadi na druge osebe na usposabljanju, tečaju it., oziroma na učitelja, grožnje, žalitve, spolno nadlegovanje, storitev kaznivega dejanja… Zaradi takšnih in podobnih kršitev se udeležencu lahko prepove sodelovanje na usposabljanju oziroma se mu onemogoči dostop do prostorov kjer poteka usposabljanje ter nadaljnje sodelovanje na usposabljanju. Udeleženec v tem primeru ni upravičen do povračila denarja ali kakršnekoli odškodnine.

SKLENITEV POGODBE, CENA IN PLAČILO

Pogodba o usposabljanju med udeležencem in IFPA Slovenija je sklenjena z dnem oddaje spletnega naročila (oddane prijave) ter se skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov šteje za pogodbo, sklenjeno na daljavo. Pogodba se sklepa za določen čas, in sicer za čas trajanja usposabljanja, kot je le-to opredeljeno na spletni strani www.ifpa.si .

Cena usposabljanja se obračuna skladno s ceno, objavljeno na internetu ter se poravna na podlagi računa, ki ga udeležencu izstavi IFPA Slovenija.

Vsa usposabljanja se plačujejo v naprej, načeloma do začetka usposabljanja. Izjema so v naprej dogovorjena plačila na obroke. Če udeleženec usposabljanja ne plača, mu lahko IFPA Slovenija ali učitelj prepove sodelovanje na usposabljanju oziroma mu onemogoči sodelovanje na zaključnem izpitu. Udeleženec v tem primeru ni upravičen do nadomestila denarja.

Udeleženec, ki je uspešno opravil izpit, ni pa še v celoti poravnal šolnine, prejme dokazilo o opravljenem izpitu (diplomo ipd.) šele, ko usposabljanje dokončno poplača.

V primeru neplačila (velja predvsem za plačilo na obroke) lahko IFPA Slovenija udeležencu posreduje opomin s postavljenim dodatnim rokom za plačilo, lahko pa tudi brez dodatnega opomina zoper udeleženca sproži postopek sodne izvršbe terjatve.

Vračilo denarja zaradi bolezni, nezadovoljstva nad usposabljanjem kot tudi iz katerega koli drugega razloga, ni mogoče.

ODSTOP OD POGODBE

Udeleženec lahko v roku 14 dni od sklenitve pogodbe (oddaje prijave na usposabljanje, ki se še ni pričelo), brez navajanja razloga za svojo odločitev od prijave odstopi. Udeleženec za odstop na e-mail info@ifpa.si pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. IFPA Slovenija mu v tem primeru vrne že plačan znesek, zmanjšan za administrativne stroške v višini 10,00 eur.

Po poteku 14 dni lahko udeleženec od prijave odstopi brez povračila že plačanega zneska. Udeleženec se lahko odloči, da pristopi k naslednjemu terminu usposabljanja, pri čemer se mu že plačan znesek upošteva pri plačilu novega usposabljanja. Udeleženec na e-mail info@ifpa.si pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da se želi pridružiti drugemu usposabljanju.

Udeleženec od usposabljanja, ki se je pričelo takoj, ko je oddal prijavo in pridobil dostop do učnega portala, ne more odstopiti, saj se šteje, da gre za dobavo digitalne vsebine in da je IFPA Slovenija svojo obveznost v celoti izpolnila.

IFPA Slovenija si pridržuje pravico, da v primeru opravičljivih razlogov za odstop, ki jih udeleženec izkaže z ustreznimi dokazili (npr. zdravniško spričevalo ipd.), udeležencu povrne do 50% vplačanega zneska.

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki, ki jih je udeleženec sporočil IFPA Slovenija, se uporabljajo izključno za izvajanje usposabljanja ter za nudenje čimboljše storitve udeležencu.

Navedene podatke Fit tovarna obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ter jih šteje kot obdelavo podatkov zvezi s pogodbo. Kot pogodba se v tem smislu šteje povpraševanje in ponudba ter izvajanje storitev IFPA Slovenija (usposabljanja, treningi, svetovanja, nakup v trgovini fittovarna-shop).

Osebni podatki se vodijo za:

– vodenje evidence prijavljenih udeležencev

– vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti na usposabljanju

– vodenje evidence plačil

– pošiljanje obvestil o datumu in uri usposabljanja

– pošiljanje obvestil o odpovedih in drugih spremembah

– pošiljanje vabil na tovarniške prireditve ipd.

– pošiljanje e- računa za izvedene storitve

IFPA Slovenija lahko podatke udeleženca uporabi tudi za naslednje namene, vendar le, če je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov za ta namen:

– prejemanje reklamnih sporočil

– prejemanje voščil ter darilnega bona ob rojstnem dnevu

– prejemanje personaliziranih ponudb za izdelke in storitve na podlagi osebnih preferenc stranke in obnašanja, kot tudi na podlagi uporabe izdelkov in storitev.

IFPA Slovenija kot obdelovalec podatkov prav tako na naveden naslov ali e-naslov občasno pozove udeleženca k izpolnitvi anket o zadovoljstvu s storitvami / izdelki.

Za potrebe opravljanja storitev, ki jih Fit tovarna ponuja, se zbirajo, vodijo, obdelujejo in shranjujejo naslednji podatki udeleženca:

• ime in priimek;

• naslov;

• mobilna telefonska številka in /ali naslov elektronske pošte;

• rojstni datum (če ga vadeči sporoči);

• naslov usposabljanja.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov Fit tovarna ne odgovarja.

IFPA Slovenija teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval udeležencu. Zaupnost osebnih in drugih podatkov vadečih ne bo kršena v nobeni obliki. IFPA Slovenija bo osebne podatke vadečih vodila v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

IFPA Slovenija je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov vadečih, tako v času trajanja usposabljanja, kot po njegovem prenehanju.

Pod nobenim pogojem Silex d.o.o. in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja udeleženca posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca. IFPA Slovenija lahko posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Fit tovarne. Morebitne kršitve varstva osebnih podatkov bo Fit tovarna udeležencu sporočila v najkrajšem možnem času.

Vsi učitelji ter druge osebe, ki so v IFPA Slovenija redno ali honorarno zaposlene, in ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov udeležencev, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju (delovnega ali poslovnega) razmerja z IFPA Slovenija.

Vsak udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled v osebne podatke, ki jih o njem vodi IFPA Slovenija, ter zahteva izbris le-teh (pravica do pozabe). Vsak udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati popravek svojih podatkov. Vsak udeleženec ima pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

IFPA Slovenija mora na takšno zahtevo reagirati takoj oziroma najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema zahteve.

RAZNO

Udeleženec je bil ob prijavi na usposabljanje seznanjen s temi Splošnimi pogoji ter je s pristopom na usposabljanje potrdil, da je pogoje prebral, jih razumel ter jih bo dosledno izvajal, ter jamči za popolnost in pravilnost svojih podatkov, ki jih je navedel.

Praktičnega dela usposabljanja, ki vključuje fizično aktivnost, se lahko udeleži vsaka oseba, ki nima zdravstvenih omejitev ali drugih zadržkov glede izvajanja vadb. Mladoletne osebe se vadbe lahko udeležijo s soglasjem njihovih staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki morajo prebrati in podpisati izjavo o seznanjenosti s temi splošnimi pogoji.

V IFPA Slovenija je nameščen videonadzor z ustreznim obvestilom, ki pomaga zagotavljati najboljše možne pogoje uporabe prostorov fitnesa, varnosti članov, varovanja osebne lastnine in varovanja prostorov fitnesa.

Kakršnakoli vprašanja in nesporazume bosta udeleženec in učitelj in/ali Fit tovarna reševala sproti, na podlagi medsebojnega pogovora.

IFPA Slovenija lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Sprememba ali dopolnitev je veljavna od dne objave sprememb/dopolnitev dalje. V primeru bistvenih sprememb splošnih pogojev ter z njimi povezanih dokumentov (npr. cenik in pravila fitnesa) lahko udeleženec prekine sodelovanje s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi sprememb.

Maribor, avgust 2021

Scroll to Top

SEDAJ MOŽNO TUDI PLAČILO NA OBROKE

(S klikom na gumb izberi način plačila...)

SEDAJ MOŽNO TUDI PLAČILO NA OBROKE

(S klikom na gumb izberi način plačila...)